INFORMACJE

Regulamin Sklepu

Regulamin www.lookstar.pl

§. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Regulamin wraz z przepisami prawa regulują kwestie dotyczące korzystania ze Sklepu Internetowego Lookstar.pl dostępnej pod adresem https://lookstar.pl/.
 2. Operatorem strony internetowej Lookstar.pl (zwanym dalej Sprzedającym lub Sklepem Internetowym) jest działalność jednoosobowa LOOKSTAR KLAUDIA SZYMCZAK z siedzibą w Darłowie przy ul. Szarych Szeregów 1, 76-150 Darłowo, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: 499-067-78-89, Regon: 383282852
 3. Kupujący może szybko i efektywnie kontaktować się ze Sprzedającym poprzez wiadomości e-mail pod adresem: kontakt@Lookstar.pl, telefonicznie dzwoniąc pod numer tel: +48 603 539 500 w dni robocze w godz.10-18. Adres do korespondencji: Lookstar, ul. Szarych Szeregów 1, 76-150 Darłowo.
 4. Przedsiębiorcą jest Użytkownik wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.).
 5. Konsumentem jest Użytkownik będący osobą fizyczną dokonujący z przedsiębiorcą (w szczególności ze Sprzedającym) czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Konto Użytkownika jest miejscem dostępnym dla Użytkowników Sklepu Internetowego po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. zamawianie produktów, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp.
 7. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Użytkownik powinien posiadać: a) Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2, b) Włączoną obsługę Java Script, c) Aktywny adres e-mail
 8. Użytkownik może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Użytkownika telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się na stronie Lookstar.pl/cookies
 9. Warunkiem świadczenia usług określonych w Regulaminie jest zapoznanie się̨ i zaakceptowanie wszystkich postanowień́ niniejszego Regulaminu.

§. 2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż m.in. wydruków dzieł sztuki, książek, kubków, zakładek (zwanych dalej Produktami) za pośrednictwem strony internetowej Lookstar.pl oraz świadczy usługę̨ „Newsletter”.
 2. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu korzystania ze Sklepu Internetowego Lookstar.pl w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony.
 3. Usługa „Newsletter” polega na przesyłaniu wiadomości zawierającej informacje o aktualnej ofercie, promocjach, rabatach i zniżkach. Usługa jest bezpłatna i wymaga wyrażenia zgodny na przesyłanie informacji handlowych.
 4. Zamówienia realizowane są̨ na terytorium Polski. Istnieje także możliwość wysyłki za granicę. W takim przypadku warunki sprzedaży i wysyłki produktu za granicę są każdorazowo uzgadniane indywidualnie z Kupującym.
 5. Koszty dostawy opisane są na stronie Lookstar.pl/

§. 3. REJESTRACJA, WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Użytkownika tworzone jest indywidualne Konto Użytkownika. Użytkownik, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny.
 2. Jeżeli Użytkownik jest Konsumentem do rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych: aktywny adres e-mail, hasło do Konta Użytkownika. W trakcie rejestracji możliwe jest także podanie danych do wysyłki: imię i nazwisko, dane adresowe, numer telefonu.
 3. Jeżeli Użytkownik jest Przedsiębiorcą do rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych: aktywny adres e-mail, hasło do Konta Użytkownika. W trakcie rejestracji możliwe jest także podanie danych do wysyłki: nazwy firmy, numeru NIP, imienia i nazwiska osoby do kontaktu.
 4. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 5. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również̇ jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Użytkownikowi dostępu do Konta Użytkownika oraz jego usunięciem.
 6. Sprzedający może odmówić zarejestrowania Użytkownika, jak również wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:

 a) cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu Internetowego, albo podane przez Użytkownika dane adresowe budzą uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą, a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail 

b) działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich, 

c) otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności, albo uzyskała wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Użytkownika, 

d) Użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych, albo w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu.

 1. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej. Termin wypowiedzenia umowy w przypadkach wskazanych w ust. 7 wynosi 14 dni.
 2. Sprzedający wystawia faktury VAT na żądanie kupującego. Dokonując zakupu nawww.lookstar.pl, Kupujący wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

§. 4. WARUNKI SPRZEDAŻY

 1. Sprzedający prowadzi sprzedaż Produktów prezentowanych na stronach Sklepu Internetowego Lookstar.pl. Stronami umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem sklepu Internetowego Lookstar.pl są: Sprzedający oraz Kupujący.
 2. Umowa sprzedaży może zostać zawarta z Użytkownikiem zarejestrowanym (posiadającym Konto Użytkownika). Użytkownik niezarejestrowany, w celu zawarcia umowy sprzedaży może zarejestrować się na stronie internetowej, po dokonaniu rejestracji tworzone jest Konto Użytkownika.
 3. Informacje o Produktach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 lub 543 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.; dalej: Kodeks cywilny). Informacje o Produktach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Galerii stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 4. Wszystkie Produkty prezentowane na stronach sklepu Lookstar.pl znajdują się na niej za zgodą i wiedzą właścicieli praw autorskich tych Produktów (zwanych dalej Artystami). Zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów znajdujących się na stronach Lookstar.pl bez pisemnej zgody i wiedzy właścicieli praw autorskich. W celu uzyskania zgody na kopiowanie, lub rozpowszechnianie materiałów prezentowanych na w/w stronie Użytkownik powinien skontaktować się ze Sklepem Internetowym pod adresem: kontakt@lookstar.pl
 5. Artyści zachowują pełnię praw autorskich do sprzedawanego Produkty, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo autorskie i prawa pokrewne (Dz. U. 2006 nr 90 poz. 631 ze zm.).
 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wycofania poszczególnych Produktów prezentowanych na stronie sklepu. Zmiana cen lub wycofanie Produktów nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. W cenę wysyłki wliczony jest koszt opakowania.
 7. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Użytkownika i jego akceptacji przez Sprzedającego. Złożenie zamówienia polega na wypełnieniu formularza dostępnego za pośrednictwem stron internetowych Lookstar.pl, kliknięciu przycisku „Kupuję i płacę”. Z chwilą złożenia zamówienia Produkt uzyskuje status „Rezerwacji”.
 8. Sprzedający niezwłocznie potwierdza (za pomocą wiadomości e-mail) otrzymanie zamówienia Kupującego. Umowę uważa się za zawartą, jeśli w ciągu 24 godzin roboczych od złożenia zamówienia, sklep potwierdzi dostępność Produktów do sprzedaży, a tym samym poinformuje o przyjęciu zamówienia do realizacji.
 9. Sklep na bieżąco informuje o zmianach w zamówieniu. Informacje te wysyłane są automatycznie na podany przez Klienta adres e-mail.
 10. Wszystkie ceny prezentowane na stronach internetowych Lookstar.pl podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie zawierają kosztów przesyłki, które podawane są najpóźniej w chwili złożenia zamówienia. 
 11. * Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji zamówienia był jak najkrótszy, jednak nie dłuższy niż 14 dni roboczych. W przypadku zamówienia dokonanego przez sklep internetowy www.lookstar.pl, które w ciągu 14 dni od daty zakupu nie zostanie opłacone, zamówienie zostaje anulowane.
  * Czas realizacji zamówień, w których skład wchodzą produkty, oznaczone jako „zapowiedź”, liczony jest dopiero od daty premiery, podanej w opisie zapowiadanego produktu.

§. 5.PROMOCJE

 1. Na stronach Sklepu Internetowego Lookstar.pl mogą znajdować się informacje o promocjach (zwanych dalej „ Promocjami”). Promocje dzielą się na: 
  1. promocje produktowe – obniżające cenę produktu zgodnie z rabatem kwotowym lub procentowym, określonym każdorazowo na stronie produktu;
  2. promocje wartościowe – obniżające cenę Koszyka zawierającego produkty objęte promocją o rabat kwotowy lub procentowy określony każdorazowo po dodaniu produktów do Koszyka i spełnieniu szczegółowych warunków promocji umieszczonych na stronie Promocji lub w newsletterze;
  3. pakiety promocyjne – przy zakupie określonej ilości dowolnych produktów objętych Promocją Klient otrzymuje rabat kwotowy lub procentowy na najtańszy produkt; Promocja obejmuje wszystkie produkty znajdujące się na stronie Promocji;
  4. zestawy promocyjne – przy zakupie (wyłącznie na Stronie produktowej) zestawu promocyjnego składającego się przynajmniej z dwóch produktów zamieszczonych w tzw, boxie promocyjnym, Klient otrzymuje rabat na niektóre produkty wchodzące w skład zestawu z wyjątkiem najdroższego z nich.
  5. promocja na koszty dostawy – procentowo lub kwotowo obniżająca koszty dostawy po dodaniu do Koszyka produktów spełniających szczegółowe warunki Promocji umieszczone na stronie Promocji lub w newsletterze. Promocja na koszty dostawy może dotyczyć dowolnego kanału dostawy i dowolnego typu płatności (z góry lub przy odbiorze).
 2. Promocja może być uzależniona od podania kodu rabatowego podczas składania zamówienia.
 3. Po złożeniu zamówienia zawierającego pakiet lub zestaw promocyjny nie ma możliwości jego podziału.
 4. W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia jest pakiet lub zestaw promocyjny, rezygnacja Klienta z zamówienia, może dotyczyć wyłącznie całego pakietu lub zestawu promocyjnego. Nie ma możliwości rezygnacji z pojedynczych produktów wchodzących w skład pakietu lub zestawu promocyjnego.
 5. Promocje w Sklepie Internetowym Lookstar.pl nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej Promocji nie stanowi inaczej.
 6. Promocje, o których mowa powyżej, mogą być prowadzone m.in.: na określony czas, do wyczerpania zapasu produktów promocyjnych lub do odwołania. Jeżeli w warunkach Promocji zastrzeżono ograniczoną pulę produktów objętych Promocją, Promocja obowiązuje do czasu wyczerpania puli takich produktów.

§. 6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyny, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu (dodatkowo prosimy o powiadomienie nas o chęci dokonania zwrotu przed upływem terminu na adres mailowy: kontakt@lookstar.pl lub telefonicznie na nr tel. 603539500).
 2. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza, i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.: 1) wiadomością e-mail, na adres kontakt@lookstar.pl, 2) w formie pisemnej, na adres lookstar.pl, ul. Szarych Szeregów 1, 76-150 Darłowo. Wzór formularza odstąpienia od umowy:
  data:
  imię i nazwisko Konsumenta:
  adres Konsumenta:
  Informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:
  Data odbioru towaru (od przewoźnika/punktu odbioru):
  Proszę o zwrot pieniędzy na rachunek bankowy nr:
  Oświadczam, że znane mi są warunki zwrotu towaru określone w regulaminie sklepu. podpis Konsumenta (jeżeli formularz jest przesłany w wersji papierowej)
 3. Sprzedający niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Konsumenta adres e-mail.
 4. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem: 1) dodatkowych koszów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego oraz 2. Bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru), 3. kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.
 5. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach określonych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, a w szczególności w odniesieniu do umów: 1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; 2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 5) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 6) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 7) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany zwrócić nienaruszony towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie 14 dni na adres Sklepu. Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminów. Dla zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.Zwracany towar należy przesłać pod adres: lookstar.pl, ul. Szarych Szeregów 1, 76-150 Darłowo. Razem z towarem należy zwrócić otrzymany dowód zakupu.
  Sprzedający gwarantuje zwrot kwoty równiej cenie towaru oraz kosztów dostawy. Koszty odesłania towaru pokrywa Kupujący.
  Pieniądze zostaną odesłane niezwłocznie po otrzymaniu przez Sprzedawcę przesyłki, na wskazany przez Kupującego numer rachunku bankowego. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedającego w stanie niezniszczonym.
 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 8. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

§. 7. PRAWA, OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

 1. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby Sklep Internetowy Lookstar.pl oraz wszystkie usługi udostępniane za jej pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń. 
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Sklepu Internetowego. 
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia niektórych funkcjonalności Sklepu Internetowego w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji za uprzednim poinformowaniem Użytkowników zarejestrowanych z odpowiednim wyprzedzeniem. 
 4. Użytkownik zobowiązany jest zachować w tajemnicy i zabezpieczyć login oraz hasło dostępu do Konta Użytkownika w taki sposób, aby nie miały do nich dostępu osoby nieuprawnione. 
 5. Użytkownikowi nie wolno przekazywać z wykorzystaniem strony internetowej treści bezprawnych. 
 6. Galeria prezentuje cyfrowe zdjęcia oferowanych Produktów, dokładając wszelkich starań, aby prezentowane zdjęcia miały najwyższą jakość i w najwyższym stopniu odzwierciedlały rzeczywisty stan i kolorystykę Produktów. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nieznaczne różnice kolorystyczne między prezentacją internetową, a wyglądem oryginału Produktu, związane z indywidualnymi ustawieniami koloru ekranu komputera Użytkownika.Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywanej aktualizacji strony internetowej, ewentualnej rozbieżności w opisie o Produkcie zostaną skorygowane przy realizacji zamówienia.
 7. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Kupującego w formularzu zamówienia lub podczas rejestracji, jeżeli wyłącznie z ich powodu przesyłka nie dotarła do adresata. 
 8. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności prawnej wynikającej z łamania praw autorskich przez osoby trzecie ( m. in. artystów) prezentujące swoje prace na stronach Sklepu Internetowego Lookstar.pl. Sprzedający zastrzega sobie prawo do usuwania ze sklepu prace artystów, co do których istnieją podejrzenia, iż treścią łamią prawa autorskie osób trzecich.
 9. Sprzedający ma obowiązek dostarczenia towaru w stanie wolnym od wad fizycznych i prawnych.
 10. Kupującemu przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W razie stwierdzenia występowania wad rzeczy sprzedanej Sprzedający ponosi odpowiedzialność określoną w szczególności w przepisach art. 556 i 556 1-556 3 i następne Kodeksu cywilnego.
 11. Zgłoszenie reklamacyjne powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zostać złożone na wypełnionym czytelnie formularzu zawierającym: a) Imię i nazwisko, b) numer zamówienia c) opis niezgodności Produktu z umową, d) datę zakupu e) protokół szkody sporządzony w obecności kuriera f) fotografia szkody (możliwa w wersji elektronicznej)
 12. Zastosowanie się do ust. 3 będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji.
 13. Reklamacje można składać mailowo pod adresem e-mail: kontakt@lookstar.pl. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty złożenia.

§. 8. PŁATNOŚCI

 1. Wpłata powinna być́ dokonana w ciągu 3 dni roboczych od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Zapłata ceny jest warunkiem koniecznym dla powstania skutku rozporządzającego zawartej umowy sprzedaży.
 2. Za zakupy w Sklepie Internetowym Kupujący może zapłacić w następujący sposób: a)Przelewem na rachunek bankowy, b) Przy odbiorze paczki, czyli zamawiając za pobraniem – w tym przypadku zapłata powinna nastąpić gotówką do rąk osoby dostarczającej towar w dniu dostawy, c) płatnościami elektronicznymi
 3. Dane do przelewu: LOOKSTAR KLAUDIA SZYMCZAK, ul. Szarych Szeregów 1, 76-150 Darłowo, nr konta: mBank 22114020040000370278768409
 4. W przypadku zapłaty przelewem na rachunek bankowy Produkty wysyłane są po wpłynięciu kwoty na rachunek. W tytule przelewu zamawiający powinien podać́ tytuł przelewu podany w mailu z potwierdzeniem zamówienia.
 5. W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych.

§. 9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest LOOKSTAR Klaudia Szymczak, ul. Szarych Szeregów 1, 76-150 Darłowo, NIP: 499-067-78-89, 
 2. Regon: 383282852, posługujący się adresem e-mail: kontakt@lookstar.pl
 3. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się na e-mail: kontakt@lookstar.pl
 4. Dane będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, wysyłki newslettera, celach kontaktowych oraz umożliwienia korzystania ze spersonalizowanego konta użytkownika.
 5. Dane mogą być udostępniane – usługom transportowym oraz usługom księgowym w celu prawidłowej realizacji usług określonych w regulaminie.
 6. Dane osobowe, które przetwarzamy na podstawie Pani/a zgody, będą przetwarzane do czasu odwołania zgody, bądź wygaśnięcia celu przetwarzania. Dane osobowe, które przetwarzamy na podstawie zawartych z Panią/em umów będziemy przetwarzali do czasu przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego wynikających z zawartych umów albo do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych, wynikających z przepisów prawa podatkowego, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi później
 7. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania.
 8. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 9. Prawa o których mowa w paragrafach 8 i 9 można zrealizować po zalogowaniu się na swoje konto użytkownika w naszym sklepie bądź kontakt z mailowy: kontakt@lookstar.pl
 10. Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych w szczególności historii transakcji
 11. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 12. Administrator informuje także o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu na zasadach analizy historii sprzedaży i aktywności na stronie, w celu dostarczenia spersonalizowanej oferty.
 13. Sklep Internetowy zbiera tylko te dane, które są niezbędne do należytego świadczenia oferowanych usług
 14. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu Galerii jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Użytkownika oraz wypowiedzeniem umowy. Wraz z usunięciem Konta Użytkownika Operator Sklepu Internetowego usunie dane Użytkownika na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych Użytkownika. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania użytkownika po usunięciu konta na potrzeby Policji i prokuratury oraz danych niezbędnych do rozliczenia wykonanych usług do czasu ich rozliczenia.
 15. Administrator danych osobowych przetwarza dane w zgodzie z prawem Polskim jak i Europejskim, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) RODO

§. 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 2. W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie Regulaminu strony zobowiązują się do jego rozstrzygnięcia w sposób polubowny działając w dobrej wierze.
 3. W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ust. 2. sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których stroną jest Konsument. Kupujący może również skorzystać z poza sądowych sposobów rozpatrywania reklamacji (mediacja, sąd polubowny) i dochodzenia roszczeń. Niezależnie od powyższego Konsument może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie możnauzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl
 4. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do poza sądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 5. O każdej zmianie Regulaminu zarejestrowani Użytkownicy zostaną powiadomieni drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Ponadto informacje o zmianach zostaną umieszczone na stronach Sklepu Internetowego. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.
 6. Regulamin obowiązuje od dnia 03.08.2019r.

Regulamin www.lookstar.pl

§ 1. Postanowienia ogólne
Sklep Internetowy lookstar.pl, działający pod adresem www.lookstar.pl (dalej zwany lookstar.pl), prowadzony jest przez LOOKSTAR KLAUDIA SZYMCZAK z siedzibą w Darłowie przy ul. Szarych Szeregów 1, 76-150 Darłowo, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: 499-067-78-89, Regon: 383282852
Pojęcie towaru powinno być rozumiane jako reprodukcje sztuki oraz inne Produkty dostępne i prezentowane na stronie internetowej www.lookstar.pl
Towary prezentowane na lookstar.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

§ 2. Zamówienia
Zamówienia można składać całą dobę za pośrednictwem strony internetowej lookstar.pl.
Kupujący dokonując zakupu, składa zamówienie za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej www.lookstar.pl. Po dokonaniu zamówienia Kupujący otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji przez lookstar.pl.
W sytuacji gdy kupiony produkt nie jest dostępny, lookstar.pl przekaże taką informację Kupującemu. lookstar.pl w tego typu przypadku ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Jeżeli została dokonana zapłata za produkt, lookstar.pl zwróci pieniądze Kupującemu w ciągu 7 dni na wskazane przez Kupującego konto.
W przypadku czasowej niedostępności towaru, lookstar.pl może zaproponować zakup innego lub wysyłkę zamówionego towaru w późniejszym terminie, o ile Kupujący wyrazi na to zgodę.

§ 3. Ceny
Ceny podane przy produktach są podane w polskich złotych oraz zawierają podatek VAT.
Cena opłaty za dostawę wyszczególniona jest oddzielnie w trakcie składania zamówienia i nie jest wliczona w cenę produktów prezentowanych na stronie www.lookstar.pl.
Lookstar.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów oraz poszerzania oferty o nowe Produkty.

§ 4. Formy płatności
lookstar.pl oferuje następujące formy płatności:
– przelewem na rachunek bankowy nr 22114020040000370278768409,
– przelewem internetowym za pomocą systemu płatności internetowych „Przelewy 24” (możliwość zapłaty kartą kredytową),
– za pośrednictwem systemu płatności PayPal.

§ 5. Realizacja zamówienia
Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez lookstar.pl wysyłane jest w formie wiadomości e-mailowej. Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje z chwilą zaksięgowania pieniędzy na rachunku bankowym lookstar.pl, wskazanym w § 4.

Termin realizacji zamówień wynosi do 7 dni w przypadku reprodukcji obrazów oraz do 3 dni w przypadku pozostałych produktów. Termin ten rozumiany być powinien jako czas, który upływa od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji, do momentu wysłania zamówionego produktu.
lookstar.pl realizuje wysyłkę zamówień za pośrednictwem usług firm kurierskich.
lookstar.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Kupującego.
lookstar.pl wystawia faktury VAT na żądanie kupującego. Dokonując zakupu nawww.lookstar.pl, Kupujący wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

§ 6. Prawo odstąpienia od umowy
Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty odebrania towaru bez podania przyczyny. Zwrot towaru jest możliwy pod warunkiem, że towar jest niezniszczony i nie był używany. Powyższe uprawnienie przysługuje Kupującemu będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.
Zwracany towar należy przesłać pod adres: lookstar.pl, ul. Szarych Szeregów 1, 76-150 Darłowo. Razem z towarem należy zwrócić otrzymany dowód zakupu.
Sprzedający gwarantuje zwrot kwoty równiej cenie towaru oraz kosztów dostawy. Koszty odesłania towaru pokrywa Kupujący.
Pieniądze zostaną odesłane niezwłocznie po otrzymaniu przez Sprzedawcę przesyłki, na wskazany przez Kupującego numer rachunku bankowego.

§ 7. Reklamacje
W przypadku niezgodności towaru z umową, Kupującemu przysługuje prawo do reklamacji towaru w ciągu 2 lat od daty zakupu, pod warunkiem zawiadomienia lookstar.pl w ciągu dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową.
Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest odesłanie towaru pod adres: ul. Szarych Szeregów 1, 76-150 Darłowo, wraz z dowodem zakupu oraz wskazaniem na piśmie przyczyny zwrotu.
Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od momentu jej otrzymania.
W przypadku uznania reklamacji, lookstar.pl wymieni towar na nowy lub zwróci należność za reklamowany towar na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego.

W przypadku zastrzeżeń co do stanu przesyłki, uprzejmie prosimy o poinformowanie o tym dostawcy i wypełnienie w jego obecności protokołu potwierdzającego wady przesyłki. Przesłanie Lookstar.pl w.w. dokumentu ułatwi proces rozpatrywania reklamacji.

§ 8. Ochrona danych osobowych
Dokonując zakupu w Lookstar.pl, Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówienia.
Administratorem danych osobowych jest LOOKSTAR KLAUDIA SZYMCZAK.
Dane osobowe podlegają ochronie stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
Każdy Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

§ 9. Postanowienia końcowe
Lookstar.pl dokłada należytej staranności, aby opis prezentowanych towarów jak najdokładniej odpowiadał rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywanej aktualizacji strony internetowej, ewentualne rozbieżności zostaną skorygowane przy realizacji zamówienia.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.) oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 z późn. zm.).
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 03.08.2019.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.lookstar.pl. W przypadku zamówień zawartych na podstawie wcześniejszych wersji Regulaminu, wiążące są zapisy obowiązujące w dniu złożenia zamówienia.

FRAGMENT REGULAMINU

§. 6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyny, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu (dodatkowo prosimy o powiadomienie nas o chęci dokonania zwrotu przed upływem terminu na adres mailowy: kontakt@lookstar.pl lub telefonicznie na nr tel. 603539500).
 2. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza, i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.: 1) wiadomością e-mail, na adres kontakt@lookstar.pl, 2) w formie pisemnej, na adres lookstar.pl, ul. Szarych Szeregów 1, 76-150 Darłowo. Wzór formularza odstąpienia od umowy:
  data:
  imię i nazwisko Konsumenta:
  adres Konsumenta:
  Informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:
  Data odbioru towaru (od przewoźnika/punktu odbioru):
  Proszę o zwrot pieniędzy na rachunek bankowy nr:
  Oświadczam, że znane mi są warunki zwrotu towaru określone w regulaminie sklepu. podpis Konsumenta (jeżeli formularz jest przesłany w wersji papierowej)
 3. Sprzedający niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Konsumenta adres e-mail.
 4. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem: 1) dodatkowych koszów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego oraz 2. bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru), 3. kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.
 5. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach określonych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, a w szczególności w odniesieniu do umów: 1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; 2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 5) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 6) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 7) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie 14 dni na adres Sklepu. Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminów. Dla zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Zwracany towar należy przesłać pod adres: lookstar.pl, ul. Szarych Szeregów 1, 76-150 Darłowo. Razem z towarem należy zwrócić otrzymany dowód zakupu.
  Sprzedający gwarantuje zwrot kwoty równiej cenie towaru oraz kosztów dostawy. Koszty odesłania towaru pokrywa Kupujący.
  Pieniądze zostaną odesłane niezwłocznie po otrzymaniu przez Sprzedawcę przesyłki, na wskazany przez Kupującego numer rachunku bankowego. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedającego w stanie niezniszczonym.
 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 8. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

Polityka prywatności

 

Polityka prywatności serwisu www.lookstar.pl

 1. Informacje ogólne 

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług poprzez stronę internetową www.lookstar.pl. 

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest 

LOOKSTAR KLAUDIA SZYMCZAK z siedzibą w Darłowie przy ul. Szarych Szeregów 1, 76-150 Darłowo, NIP: 499-067-78-89, Regon: 3832828523. 

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego. 

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób: 

 1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
 2. poprzez gromadzenie plików “cookies” patrz „pliki cookies”. 

6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika. 

7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, wysyłki newslettera, celach kontaktowych, umożliwienia korzystania ze spersonalizowanego konta użytkownika

8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane. Dane mogą być udostępniane – usługom transportowym oraz usługom księgowym w celu prawidłowej realizacji usług określonych w regulaminie.

9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie. 

10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.lookstar.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

W razie wątpliwości, co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji –kontakt@lookstar.pl

Informacje o cookies

Polityka plików “cookies” serwisu www.lookstar.pl

1. Poprzez piki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w

urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron

internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony

internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym

oraz unikalny numer.

2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji

zawartych w plikach cookies.

3. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Operator

wykorzystuje te pliki do:

a) możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie

serwisu

b) dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji

użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z

jego preferencjami wyświetlić stronę

c) do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji

użytkownika.

4. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w

szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce

prywatności.

5. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne

procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom

nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność

z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o

świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach

wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego

6. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych

domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym

Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki

sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki

internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia

użytkownika.

7. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących

plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików

cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach:

– Mozilla Firefox: www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

– Internet Explorer: www.support.microsoft.com/kb/278835/pl

– Google Chrome:

www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

– Safari:

www.safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/

8. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej

użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Stron Internetowych.

Czas realizacji zamówień

Przesyłki realizujemy na bieżąco, według kolejności wpłynięcia zamówienia. Przewidywane terminy dostawy należy liczyć od momentu nadania przesyłki. Dokładamy wszelkich starań, aby czas realizacji zamówienia był jak najkrótszy (2 dni robocze) i nie dłuższy niż 14 dni roboczych. W okresie przedświątecznym czas ten może się nieznacznie wydłużyć.

Czas liczymy od momentu zaksięgowania na naszym koncie zapłaty (dla zamówień opłacanych z góry, np. przelewem lub płatnościami elektronicznymi) lub od momentu złożenia zamówienia (dla płatności przy wysyłce za pobraniem). W cenę wysyłki wliczony jest koszt opakowania.

Wysyłka za granicę

Chętnie wyślemy wysyłkę również za granicę. Przy wysyłce zagranicznej jej koszt ustalany jest indywidualnie i zależy od: kraju oraz wagi paczki. Wyceniamy go dokładnie po otrzymaniu wstępnego zamówienia drogą mailową (musimy znać wagę paczki, aby wyliczyć koszt dostawy).

Jak zamówić z dostawą za granicę?

Wysyłkę każdej paczki musimy wycenić indywidualnie. Aby było to możliwe napisz do nas maila na adres kontakt@lookstar.pl

 1. Napisz dokładnie jakie produkty cię interesują.
 2. Daj  nam znać, że prosisz o wycenę wysyłki zagranicznej.
 3. Pamiętaj podać adres wysyłki, dla którego mamy zrobić wycenę.
 4. Odpiszemy z informacją o dokładnym koszcie.
 5. Decydujesz czy koszt wysyłki Ci odpowiada. Jeżeli tak – zamawiasz wybrane przez siebie produkty przez sklep internetowy, płacisz za zamówienie i wysyłkę wykonując przelew tradycyjny. Kwota do zapłaty to wartość zamówionych produktów + wyliczony przez nas koszt wysyłki.
 6. Po zaksięgowaniu płatności ekspresowo wysyłamy Twoje zamówienie.

Za zamówienie można zapłacić:

 

 • Przelewem na rachunek bankowy ”LOOKSTAR”,
 • Przy odbiorze, czyli zamawiając paczkę za pobraniem – w tym przypadku zapłata powinna nastąpić́ gotówką do rąk osoby dostarczającej towar w dniu dostawy,
 • Przez płatności elektroniczne PayU – obsługują karty płatnicze (Visa, Mastercard) oraz najpopularniejsze banki (lista niżej),

Płatności PayU

W ramach płatności elektronicznych można zapłacić kartą płatniczą (Visa, Mastercard) oraz przez przelewy elektroniczne: Alior Bank, AliorSync, Nordea, BPH, Inteligo, Idea Bank, CreditAgricole, mTransfer mBank, MeritumBank, MultiBankMultiTransfer, Pekao, PKO (iPKO), PBS, BZWBK, CitiHandlowy, Deutsche Bank, Millenium.

Zachęcamy do płatności elektronicznych – pozwalają one na szybkie opłacenie zamówienia. Natychmiast jesteśmy informowani o płatności, dzięki czemu możemy wysłać zamówienie możliwie najszybciej.

  Napisz do nas!

  Masz pytanie? Wypełnij poniższy formularz.Postaramy się jak najszybciej odpisać.